"ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ" ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਦਾ ਅਤੀਤ

Jump to navigation Jump to search

ਫ਼ਰਕ ਵੇਖੋ: ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਬਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ ਅਤੇ "ਜਾਓ" ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਨੱਪੋ।
ਟੀਕਾ: (ਮੌਜੂਦਾ) = ਨਵੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾਲ਼ੋਂ ਫ਼ਰਕ, (ਪਿਛਲਾ) = ਪਿਛਲੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾਲ਼ੋਂ ਫ਼ਰਕ, (ਛੋ) = ਛੋਟੀ ਤਬਦੀਲੀ।